Namie Amuro tour 1997 a walk in the park

 3/23   Mie-kenei Sun Arena
 3/25,26 Matsumoto-shi Sougou Taiikukan
 3/29,30 Tottori Kenmin Bunka Kaikan
 4/ 1, 2 Ishikawa-ken Sangyou Tenjikan 4-goukan
 4/ 5, 6 Hamamatsu Arena
 4/12,13 Green Dome Maebashi
 4/19,20 Makomanai Ice Arena
 4/26,27 Asty Tokushima
 4/29,30 Ehime Kenmin Bunka Kaikan
 5/ 3, 4 Hiroshima Green Arena
 5/10,11 Morioka Ice Arena
 5/17,18 Sendai Sunplaza Hall